to nejlepší ze Šumavy

Aktuality

NOVÁ SOUTĚŽ 2019 O POBYT NA ŠUMAVĚ

18. 11. 2019 —


vyhraj víkendový pobyt na Šumavě, sportovní hodinky nebo dárkové poukazy! losujeme každý měsíc o 5 cen!!!! více na www.tany-soutez.cz

ochrana osobních údajů

23. 10. 2018 —

Prohlášení o ochraně osobních údajů Společnost TANY, spol. s r.o., se sídlem Nýrsko, ul. Čsl. legií 563, okres Klatovy, PSČ 34022, IČ : 00518603 dále jen „Správce“, se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Definice pojmů Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.: • zaměstnanec Správce, • uchazeč o zaměstnání, • odběratel, • zástupce odběratele • externí pracovník, • zástupce dodavatele, • zákazník • fyzická osoba občan • fyzická osoba s IČ Osobní údaj: veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.). Zvláštní kategorie osobních údajů: zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů. Odpovědnost Správce Jako Správce jsme odpovědni za veškerá zpracování vašich osobních údajů v rámci námi využívané agendy v organizaci. Dále vyřizujeme vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. Zásady zpracování osobních údajů Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady: a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů; b) osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech; d) jako Správce dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, Informace o zpracování osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem: • plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici Správce osobních údajů; • plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů; • plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Správci předány správci osobních údajů druhých stran a Správce vystupuje jako zpracovatel; • pro plnění smluvních povinností, kdy je subjekt údajů účastníkem smlouvy; • ochrany práv a oprávněných zájmů Správce; • pro obchodní a marketingové účely, jestliže byl dán souhlas subjekty údajů nebo se jedná o oprávněný zájem Správce v případě klientů a spolupracujících subjektů Společnosti. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytné pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: a) jméno a příjmení; b) datum narození; c) rodné číslo; d) adresa; e) emailová adresa; f) telefonní číslo; g) IP adresa a další elektronické identifikátory h) a další osobní údaje, které je Správce povinen spravovat na základě konkrétních právních titulů u jednotlivých případů zpracovávaných osobních údajů. Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud k jejich zpracování není dán zákonný důvod. Způsob zpracování osobních údajů: Způsob, kterým Správce zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Správce. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Správce a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce. Správce přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Příjemci osobních údajů Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Správce v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sám Správce. V souladu s příslušnými právními předpisy je Správce oprávněa nebo přímo povinen předávat Vaše osobní údaje: a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí; b) poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování; c) subjektům státní správy a jiným orgánům veřejné moci z důvodu plnění zákonných povinností; d) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek; e) subjektům poskytujícím Správci i služby na základě outsourcingu a vystupujícím v pozici zpracovatele osobních údajů; Předávání osobních údajů do zahraničí Osobní údaje jsou zpracovávány a předávány na území České republiky a také jsou předávány v rámci smluvních vztahů do některých zemí Evropské unie. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje zpracovává Správce pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních titulů a předpisů, na základě, kterých Správce zpracovává osobní údaje a doba uchování je dále v souladu se Spisovým, archivačním a skartační řádem Správce. Zpracování osobních údajů v rámci elektronické komunikace Správce zpracovává v rámci elektronické komunikace (kontaktní formulář a email) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zejména Vaše následující osobní údaje: v případě, že jsou poskytnuty • Jméno a příjmení; • Emailovou adresu; • IP adresu • Předmět, text Jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, a další údaje jsou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a naší společností. Osobní údaje evidujeme a zpracováváme v souladu s platnými zákony České republiky a výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a to za účelem vyřízení Vaší objednávky, či dotazu. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v elektronické komunikaci, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, jedná se o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Po uplynutí této doby budou Vaše údaje vymazány a fyzicky zlikvidovány. Práva subjektu údajů 1.Právo na informace Vaším právem je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme v souladu s principy Obecného nařízení, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). 2. Aktualizace údajů, právo na opravu Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 3. Námitky Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 4. Právo na výmaz Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 5. Právo na omezení zpracování Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávána v rozporu s platnou legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit jeho práva a svobody. Případy, kdy k tomuto může docházet jsou: Právo na opravu –popíráte správnost svých osobních údajů. Po dobu, kdy budeme jako správce údajů ověřovat přesnost a správnost osobních údajů, máte právo nás požádat o omezení použití těchto nepřesných dat. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Vy nepožaduje jejich výmaz, ale pouze požaduje omezení zpracování těchto dat. My, jako správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování (a měli bychom je tak smazat), ale Vy je požaduje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vy podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy nás, jako správce nebo Vás jako subjektu údajů subjektu, je nutné omezit zpracování těchto dat. 6. Právo na přenositelnost osobních údajů 1.Vy, jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a zpracování se provádí automatizovaně. 2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte Vy, jako subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. 4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 7. Právo nebýt účastníkem automatického rozhodování Toto právo Vám zajišťuje jako subjektu údajů, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu. Kam se můžete obrátit Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email: tany@tany.cz nebo na sídlo Správce: TANY, spol. s r.o., Nýrsko, ul. Čsl. legií 563, okres Klatovy, PSČ 34022

1. cena iPad

17. 02. 2016 —

Výhercem iPadu se stává Barborka Písařová ze Zelené Lhoty. 6 let. Svou výhru si přijela osobně vyzvednout. fotky zde:

Seznam výherců 1. kolo soutěže

18. 01. 2016 —

boxík na svačinku s Hajánkem získávají: poř.č. Jméno Město 1. Markéta Horáková Říčany 2. Johanka Ozga Pražmo 3. Amálka Feniková Jince 4. Nikolka Šourková Rožmitál pod Třemšínem 5. Aneta Demčáková Malín 6. Ema Vraspírová Přerov 7. Julinka Suchá Hýskov 8. Lucia Ličková Praha 9 9. Zuzanka Alexová Blansko 10. Josefína Filípková Domanín 11. Tomáš Kodýtek Most 12. Pavla Pláničková Písek 13. Tereza Vaňková Horní Bečva 14. Honzík Karásek Pavlovice 15. Andrej Sedlák Rajhrad 16. Jitka Holečková Broumov 17. Marian Šimon Sezemice 18. Honzík Růžička Liberec 19. Romana Černá Sobotka 20. Renata Pernegrová Komárov 21. Hana Tomšíčková Pyšely 22. Eliška Kadlecová Klatovy 23. Adélka Bachová Korouhev 24. Katrina Moravcová Bystré 25. Terezie Bobková Praha 26. Hana Veselá Tábor 27. Aneta Bábková Moravany 28. Klárka Šulcová Mladá Boleslav 29. Kačka Kolocová Obrubce 30. Andrea Štroufová Tábor 31. Vojtěch Knaus Olomouc 32. Vašík Stavinoha Valašské Meziříčí 33. Tomáš Kopec Přerov 34. Honzík Peterka Třebíč 35. Matyášek Goris Bílina 36. Petr Král Velké Meziříčí 37. Radim Semerák Nové Město nad Metují 38. Jeník Hrubý Kostelec nad Labem 39. Ondřej Sejpka Beroun 40. Matyáš Kopeček Ústí nad Orlicí 41. Hana Nováková Bochoř 42. Emílie Kimmerová Brno 43. Lucie Schreiberová Hronov 44. Anička Havránková Dlouhý Most 45. Bětka Kuřová Náchod 46. Simona Bakalová Hovězí 47. Hana Marie Tupá Úsov 48. Barborka Tylsarová Úsov 49. Kristýnka Kloudová Chbany 50. Jan Šimon Plzeň 51. Pavel Deníšek Praha 52. Richard Pavel Batňovice 53. Petr Mrnka Hvozd 54. Tobiáš Rambousek Třebíč 55. Tereza Štorková Chýňava 56. Štěpán Pietkiewicz Česká Třebová 57. Jarmila Moťková Hvozd 58. Tobiáš Hořejší Belgie 59. Jiří Gorec Prostějov 60. Vašík Pavlas Brno 61. Kryšof Hroch Vlašim 62. Alex Tichý Jihlava 63. Tomáš Stárek Louny 64. Jakub Stárek Louny 65. Honzík Jirkovský Nýrsko 66. Radek Lalík Prostějov 67. Marek Holuša Slavkov u Brna 68. Matěj Staroba Šestajovice 69. Jan Král Nová Včelnice 70. Samuel Chytrý Záhorovice 71. Anička Slámová Černá Hora 72. Evička Svitavská Teplice 73. Eva Jandíková Vamberk 74. Dorota Osičková Velké Bílovice 75. Aneta Tichá Jihlava 76. Kristýna Chadimová Plzeň 77. Laura Chadimová Plzeň 78. Karolína Suchá Jindřichov u Šumperka 79. Eliška Herciková Plzeň 80. Evelína Bartoňová Plzeň 81. Anna Vyrtychová Louny 82. Marcela Bolková Praha 83. Kateřina Kudlová Chotěboř 84. Jitka Gorcová Prostějov 85. Veronika Holubová Kdyně 86. Lucie Holubová Kdyně 87. Thea Kalkusová Most 88. Lucie Pešková Jestřebí 89. Aneta Koltnová Sezemice 90. Petra Dřízgová Zlín 91. Eva Horáková Slušovice 92. Dana Choceňská Teplice 93. Martin Jandík Kostelec nad Orlicí 94. Jiří Valenta Prostějov 95. Jitka Švécarová Plumlov 96. Vlasta Ševčíková Luká 97. Vendula Jará Vrchlabí 98. Adam Zemánek Boskovice 99. Štěpán Synek Žďár nad Sázavou 100. Martínek Dřízga Zlín

Nová soutěž o iPad

01. 10. 2015 —

Připravili jsme soutěž o iPad a prvních 100 soutěžících navíc může vyhrát tričko s Hajánkem. Stačí si stáhnout a vytisknout obrázek, vystřihnout a vybarvit a odpovědět na jednoduchou otázku. Více informací naleznete zde. SOUTĚŽ UKONČENA!

Novinka: sýr do trouby

13. 02. 2015 — Novinka v našem sortimentu – sýr do trouby k namazání a zapečení. Teplá večeře za pár minut. K dostání v prodejnách sítí Albert a Tesco v příchutích Salami a Vegetable.

Spustili jsme nový web

27. 08. 2013 — Vítáme Vás na zbrusu nové podobě internetové prezentace společnosti TANY, spol. s. r.o.

Pevně věříme, že se Vám bude líbit. V případě dotazů nebo připomínek se neváhejte na nás obrátit.